ฝ่ายบริหารทรัพยากร :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นายกิตติศักด์ ทรหด
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0829532693 yontorahod@gmail.com


นายกิตติศักด์ ทรหด
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0829532693 yontorahod@gmail.com


นายกิตติศักด์ ทรหด
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0829532693 yontorahod@gmail.com


นางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
หัวหน้างานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0876333574 thanapornwantong23@gmail.com


นายศรัญญู พลเยี่ยม
หัวหน้างานพัสดุ/หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0610244410 saranyoo3333@gmail.com


นายเคน อ่อนเกตุพล
หัวหน้างานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0835935342 kaneonketpon4@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
หัวหน้างานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0951257841 tuktatoto2524@gmail.com


นางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
หัวหน้างานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0876333574 thanapornwantong23@gmail.com


นายศรัญญู พลเยี่ยม
หัวหน้างานพัสดุ/หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0610244410 saranyoo3333@gmail.com


นายเคน อ่อนเกตุพล
หัวหน้างานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0835935342 kaneonketpon4@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
หัวหน้างานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0951257841 tuktatoto2524@gmail.com


นางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
หัวหน้างานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0876333574 thanapornwantong23@gmail.com


นายศรัญญู พลเยี่ยม
หัวหน้างานพัสดุ/หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0610244410 saranyoo3333@gmail.com


นายเคน อ่อนเกตุพล
หัวหน้างานบุคลากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0835935342 kaneonketpon4@gmail.com


นางมนิดา พรหมนิมิตร
หัวหน้างานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0951257841 tuktatoto2524@gmail.com


นายวิทยา ยวงนาค
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0862824699 wittaya.wit09@gmail.com


นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0630828625 rattanaporn.dadaw1991@gmail.com


นางจริยา โลพิศ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0653592182 ingfah_o@hotmail.com


นายทศพร สังข์ประภัสสร
หัวหน้างานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0622635497 krukob.eet@gmail.com


นายวิทยา ยวงนาค
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0862824699 wittaya.wit09@gmail.com


นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0630828625 rattanaporn.dadaw1991@gmail.com


นางจริยา โลพิศ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0653592182 ingfah_o@hotmail.com


นายทศพร สังข์ประภัสสร
หัวหน้างานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0622635497 krukob.eet@gmail.com


นายวิทยา ยวงนาค
หัวหน้างานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0862824699 wittaya.wit09@gmail.com


นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0630828625 rattanaporn.dadaw1991@gmail.com


นางจริยา โลพิศ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0653592182 ingfah_o@hotmail.com


นายทศพร สังข์ประภัสสร
หัวหน้างานทะเบียน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0622635497 krukob.eet@gmail.com


นางสาววราพร มะแตง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980965248 pool_koy@gmail.com


นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980283902 sky_jimmy@hotmail.com


นางสาวนิชานาถ พรหมเดช
เจ้าหน้าที่บุคลากร/เจ้าหน้าที่งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0987248443 promdet586@gmail.com


นางสาววราพร มะแตง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980965248 pool_koy@gmail.com


นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980283902 sky_jimmy@hotmail.com


นางสาวนิชานาถ พรหมเดช
เจ้าหน้าที่บุคลากร/เจ้าหน้าที่งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0987248443 promdet586@gmail.com


นางสาววราพร มะแตง
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980965248 pool_koy@gmail.com


นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร/เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0980283902 sky_jimmy@hotmail.com


นางสาวนิชานาถ พรหมเดช
เจ้าหน้าที่บุคลากร/เจ้าหน้าที่งานบัญชี
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร:0987248443 promdet586@gmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง