ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เรื่อง เสนอซองประมูลร้นค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ :: วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เรื่อง เสนอซองประมูลร้นค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
ในเวลาในการประมูล

- ประกาศการประมูล วันที่ 18 พฤษภาคม 2564                               
- รับและยื่นซองเอกสาร วันที่ 19 - 24 พฤษภาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

- เปิดซองและพิจารณาซอง วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

- ประกาศผลการพิจารณา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  

- ทำสัญญา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  เอกสารที่มารับซองประกอบด้วย                                                 
1. แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลเช่าพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

2. ขอบเขต TOR เช่าพื้นที่โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ


ติดต่อรับซองได้ที่ งานบริหารทั่วไป  ตึกสำนักอำนวยการ  วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

***อาศัยตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2564

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะประกาศให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโครงสร้าง วิสัยทัศน์อัตลักษณ์และปรัชญา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลของสถานศึกษา ประวัติความเป็นมา หลักสูตรที่เปิดสอน ข้อมูลตลาดแรงงาน จังหวัดชุมพร ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ข้อมูลงานอาคารสถานที่ ตราสัญลักษณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง