การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ผลงานทางวิชาการ  การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

 
ชื่อเรื่อง          :  การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
               เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Evaluation of the development project of the National Skills Standards Testing Center
to improve the quality of learners and communities Thasae Industrial and Community Education College

ชื่อผู้ประเมิน  :   ณรงค์ หวังอีน
            ปีที่ประเมิน     :   ปีการศึกษา 2563     
      
บทคัดย่อ
           การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ในปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 26 คน รวมจำนวน 27 คน ผู้เรียนและชุมชน จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ และแบบรายงาน จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
           ผลการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ สรุปได้ดังนี้
           1. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านบริบท โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นคำถาม พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้
           2. ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นคำถาม พบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้                
           3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายประเด็นคำถามพบว่า ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ 
           4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย
               4.1 คุณภาพผู้เรียนหลังดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ                                                      
               4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปีการศึกษา 2562 สูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 17.15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
               4.1.2 ร้อยละของผู้เรียนและชุมชนที่มาใช้บริการเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ได้มีงานทำในสถานประกอบการและเป็นผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
            4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
            4.3 ร้อยละของผู้เรียนและชุมชน ที่มาใช้บริการรับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ พบว่า มีผู้มาใช้บริการเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
            4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ชุมชน) ที่มาใช้บริการเข้ารับการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และที่เข้ามาศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
             4.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
             4.6 จำนวนรางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับหลังดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและชุมชน วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ มีจำนวน 22 รางวัล/เกียรติบัตร จำนวน 118 รายการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

  โพสต์ : 22-09-2021

 

นายณรงค์ หวังอีน

นายณรงค์ หวังอีน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

นายธาริน เหมวิเชียร

นายธาริน เหมวิเชียร
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ลิ้งแนะนำวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่