ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา 
  
          วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีเนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
           โดยปี พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้งให้นายชุมพล สุขสถิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะโดยมีนายอำนาจ เอียดมิ่ง ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 และนายบำรุง  ทองรอด ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานจัดตั้ง ปรากฏว่าได้พื้นที่ที่มีความเหมาะสม  ในบริเวณที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ส.ป.ก) ตั้งอยู่ติดถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งอยู่ในครอบครองของโรงเรียนบ้านสลุย สังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และผู้ประสานงานได้ประสานงานเพื่อขอใช้พื้นที่กับนายไตรมาส รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลุย และในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2540  กรมอาชีวศึกษาได้มอบอำนาจให้นายชุมพล  สุขสถิตย์  เป็นผู้ประสานงานขอใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)  เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ  และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ได้มีหนังสือแจ้งให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณบริโภคและกิจกรรมอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามหนังสือที่ ส.ป.ก. 4-51 ที่ 10/2552 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2542 เป็นสถานที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ


วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่