ฝ่ายบริหารทรัพยากร- บุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายณรงค์ หวังอีน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

สายด่วน : 086-281-1722

นายธาริน เหมวิเชียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

สายด่วน : -

นายวิทยา ยวงนาค

พนักงานราชการครู

สายด่วน : -

นางสันทนา ศรีสงคราม

พนักงานราชการ

สายด่วน : -

นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี

พนักงานราชการครู

สายด่วน : -

นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงจันทร์

เจ้าหน้าที่

สายด่วน : -

นางไพรเพชร บานสุคนธ์

พนักงานราชการ (ครู) หัวหน้างานพัสดุ

สายด่วน : -

หัวหน้างานบัญชี

หัวหน้างานบัญชี

สายด่วน : -

นายธนกฤต ไพรัตน์

พนักงานราชการ

สายด่วน : -

นางสาววสนา สนองมิตร

พนักงานราชการ

สายด่วน : -

นา่งสาวจันจิรา สนองมิตร

เจ้าหน้าที่

สายด่วน : -

นางสาวชุติมา แสงสว่าง

เจ้าหน้าที่

สายด่วน : -วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่