วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
งานพัสดุ

งานพัสดุ


นางสาวไพรเพชร บานสุคนธ์

หัวหน้างานพัสดุ


1. ฟอร์ม-บันทึกซื้อวัสดุฝึก

2. บันทึกข้อความขอซื้อวัสดุโครงการ

ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง