ฝ่ายวิชาการ- บุคลากรฝ่ายวิชาการ

นายณรงค์ หวังอีน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

สายด่วน : 086-281-1722

นายธาริน เหมวิเชียร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

สายด่วน : -

นายศรัญญู พลเยี่ยม

ครูผู้ช่วย/หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สายด่วน : -

นางสาวธนาภรณ์ หวานทอง

ครูผู้ช่วย/หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

สายด่วน : -

นางอัจฉราวรรณ เศรษฐชะนะ

พนักงานราชการ

สายด่วน : -

นางสาวอัญจิรา ไพรัตน์

พนักงานราชการ

สายด่วน : -

นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสวี

พนักงานราชการครู

สายด่วน : -

นายยศพล เจียรนัย

ครูพิเศษสอน/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

สายด่วน : -

นายนพดล ทองใสพร

ครูพิเศษสอน

สายด่วน : -

นางสาวมลธิรา เผือกแดง

เจ้าหน้าที่

สายด่วน : -

นางสาววรณดี เอี่ยมจัด

เจ้าหน้าที่

สายด่วน : -วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่