ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ- บุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายณรงค์ หวังอีน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

สายด่วน : 086-281-1722

นางสาววิมลฉวี วิเชียรรัตน์

พนักงานราชการ (ครู)/หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

สายด่วน : -

นางจริยา โลพิศ

ครูพิเศษสอน

สายด่วน : -

นางสาวกรรณิการ์ อุมาบล

ครูพิเศษสอน

สายด่วน : -

นางสาววาสนา สนองมิตร

พนักงานราชการ

สายด่วน : -

นางสาวสุรีพร ปราบพินาศ

ครูพิเศษสอน

สายด่วน : -

นางสาวชลิตา แดงสกล

ครูพิเศษสอน/หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

สายด่วน : -

นางสาวนาตยา แก้ววิเชียร

ครูพิเศษสอน

สายด่วน : -วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ
Thasae Industrial and Community Education College

เลขที่ 245/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์: 86140

E-mail : thasae@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 077-613000

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thasae.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่